Wettelijke vermeldingen - gebruiksvoorwaarden

De www.savoye.com website (de "web site"), alsmede alle gegevens, informatie en andere onderwerpen daarin zijn het exclusieve eigendom van Savoye SASU met een kapitaal van 917,700 euro, genoteerd aan de RCS onder het nummer 334 170 990, en waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd op 18 boulevard des Gorgets, BP 21898, 21018 DIJON CEDEX, Frankrijk.
Email : contact@savoye.com
Tel : +33 (0)3 80 54 40 00
EU BTW nummer : FR 37 334 170 990
Webmaster : Digital Concept - infoweb@digitalconcept.fr
Gehost door : Digital Concept - 22A boulevard Winston Churchill, 21 000 Dijon
Publication Director: Rémy JEANNIN, CEO van SAVOYE.
Elk gebruik van de site impliceert volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de gebruiker, zonder uitzondering of voorbehoud, van de voorwaarden voor gebruik zoals hieronder gedefinieerd:

Intellectuele eigendomsrechten

De web site is een intellectueel werk en beschermd door intellectuele eigendomsrechten. De web site en elk van de samenstellende elementen (zoals in het bijzonder handelsmerken, logo's, foto's, afbeeldingen, illustraties, teksten, video's, enz.) zijn het exclusieve eigendom van SAVOYE. Alle rechten die niet uitdrukkelijk zijn verleend, zoals uitvoerig hieronder gedefinieerd, zijn voorbehouden aan SAVOYE.
SAVOYE verleent de gebruiker een wereldwijde, niet-exclusieve, niet-overdraagbaar recht om de Site te gebruiken, hetgeen beperkt is tot de toegang tot de web site en de raadpleging van de inhoud, en zulks uitsluitend voor de eigen informatiebehoefte . Zonder het voorgaande te beperken, is het de gebruiker niet toegestaan om alle of enkele delen van de elementen van de web site te wijzigen, over te dragen, verkopen, reproduceren, distribueren, in sub-licentie te verhandelen of te publiceren.
Het gebruik van alle gepubliceerde documenten op de site, met inbegrip van volledige of gedeeltelijke reproductie of weergave, op welke informatiedrager dan ook, is uitdrukkelijk verboden. De enige toegestane reproductie is een kopie dat uitsluitend bestemd is voor strikt persoonlijk en privégebruik.
Met uitzondering van de omstandigheden hierboven genoemd, vereist een andere reproductie en / of weergave van de site de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van SAVOYE. Als u inhoud van de site (tekst, afbeeldingen, enz.) wilt gebruiken, moet u de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SAVOYE verkrijgen. Neem contact met ons op via de mail (zie contact) of door het sturen van een email naar het webmaster adres.
Elk ongeautoriseerd gebruik vormt inbreuk en is strafbaar. SAVOYE behoudt zich het recht voor om elke inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten te vervolgen.

Garanties en aansprakelijkheid

De informatie en gegevens beschikbaar op de site worden verstrekt "zoals ze zijn" en de toegang tot ede web site en het gebruik ervan door de gebruiker is altijd op eigen risico van de gebruiker.
SAVOYE geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot deze informatie en met name met betrekking tot de uitgebreide aard of de juistheid van deze informatie, de commerciële waarde, het ontbreken van inbreuk en/of de geschiktheid voor een bepaald doel.
SAVOYE behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment, om eventuele fouten of onvolkomenheden te corrigeren in alle of een gedeelte van de web site en/of om de web site of bepaalde elementen ervan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Tenslotte SAVOYE behoudt de mogelijkheid om te allen tijde de toegang tot de hele site of een gedeelte ervan te beperken.

Aansprakelijkheid

De gebruiker draagt het volledige risico met betrekking tot het gebruik van de web site en de daarin opgenomen informatie en doet afstand van het recht om eventuele claims tegen SAVOYE te maken hierover. In geen geval kan Savoye aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het vertrouwen op de juistheid van informatie, het gebruik van de web site, het gebruik van een product waarnaar wordt verwezen of eventuele technische problemen op de web site.
De gebruiker erkent dat SAVOYE, net als haar leveranciers van informatie en diensten (zoals de  hosting providers), in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele schade die door de gebruiker geleden wordt en direct of indirect kunnen voortvloeit uit (i) de verspreiding van onjuiste informatie of (ii) een vertraging in de dienstverlening en/of de verspreiding van informatie, met name als gevolg van onderbrekingen van de beschikbaarheid van de web site in verband met technische storingen, problemen met verbindingen of frauduleuze handelingen door derden.

Links

SAVOYE wijst formeel elke aansprakelijkheid af voor de inhoud van de sites waarnaar een link wordt gelegd. Deze links worden aangeboden aan gebruikers van de Savoye web site als een dienst. De beslissing om de links te activeren behoort uitsluitend aan de gebruiker en die draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de risico's verbonden aan het gebruik ervan.
SAVOYE verbiedt de creatie van hyperlinks die leiden naar deze web site, zonder een voorafgaande schriftelijke toestemming.

Persoonlijke gegevens

De wijze waarop wij persoonlijke gegevens verwerken geldt voor alle gebruikers van de web site. Ze beschrijven de verwerking van persoonsgegevens die verzameld kunnen worden door SAVOYE als de gebruiker op de web site komt of gebruik maakt van de web site.
Door gebruik te maken van de web site en het verstrekken van persoonlijke gegevens, stemt de gebruiker in met het verzamelen en gebruiken van gegevens in overeenstemming met onze  bepalingen.
De persoonlijke gegevens die door de gebruiker worden verstrekt kunnen door SAVOYE bewaard worden om het gebruik van de gebruiker te volgen, om hem / haar te faciliteren bij het aanmaken van een gebruikersprofiel en/of contact met hem / haar op te nemen middels een e-mail bericht of op enig andere wijze. SAVOYE bewaart de verzamelde gegevens slechts voor zolang als nodig is voor het doel waarvoor het verzameld werd.
SAVOYE behoudt zich het recht voor om onderzoek en statistische analyses te verrichten inzake de informatie en gegevens van de gebruiker, evenals het gebruik ervan voor redactionele doeleinden, zoals het verbeteren van de kwaliteit van de diensten op de web site.
De web site bevat links naar sites van derden waarover SAVOYE geen controle heeft. SAVOYE verzoekt daarom de gebruiker om zich te informeren over de wijze waarop deze sites persoonsgegevens verwerken. In ieder geval kan SAVOYE niet aansprakelijk worden gesteld voor de wijze van verwerking van persoonsgegevens, de methoden en de inhoud van web sites van derden. De gebruiker opent en navigeert op dergelijke sites op eigen risico.
SAVOYE behoudt zich het recht voor om alle informatie, met betrekking tot de gebruikers en het gebruik van de web site, te allen tijde vrij te geven met het oog op de wettelijke vereisten. Ook behoudt SAVOYE zich het recht voor om elke gebruikersactiviteit openbaar te maken en te melden aan de bevoegde autoriteiten als het gaat om een mogelijke schending van wettelijke of reglementaire bepalingen.
Tenslotte behoudt SAVOYE zich het recht voor om de wijze waarop zij omgaat met persoonsgegevens op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. De gebruiker wordt dan ook verzocht om regelmatig de web site te bezoeken en kennis te nemen over deze veranderingen.
In overeenstemming met de bepalingen van de Franse wet 78-17 van 6 januari 1978, en zoals gewijzigd in 2004, inzake computergebruik, bestanden en vrijheden, heeft de gebruiker controle over zijn of haar persoonlijke gegevens. Daarom heeft de gebruiker het recht om toegang te krijgen tot zijn/haar persoonlijke gegevens en/of ze te verwijderen en/of te corrigeren.
De gebruiker kan zijn/haar recht uitoefenen door contact op te nemen met:
Savoye
Juridische afdeling
18 boulevard des Gorgets
21000 Dijon
France
Email: contact@savoye.com
De gebruiker kan zich ook, om legitieme redenen, verzetten tegen de verwerking of gebruik van zijn/haar gegevens.
Deze web site is geregistreerd bij de Franse Data Protection Authority (CNIL - www.cnil.fr) onder nummer 1160874.


Cookies

De gebruiker wordt geïnformeerd dat tijdens zijn/haar bezoeken aan de web site automatisch een cookie kan worden geïnstalleerd op zijn/haar browser software. Een cookie is een element dat niet de gebruiker identificeert, maar gebruikt wordt om informatie met betrekking tot zijn/haar navigatiegedrag op de web site te registreren. De software-instellingen op uw browser geven aan of er cookies aanwezig zijn en eventueel u in staat stellen om deze te weigeren op basis van de beschreven procedure op het volgende adres: www.cnil.fr.

Diverse bepalingen

De web site valt onder de Franse wet. Deze voorwaarden zijn geregeld, en worden geïnterpreteerd, in overeenstemming met de Franse wet. Alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik of die direct of indirect verband houden met deze bepalingen zullen worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Dijon, Frankrijk.